HODNOTY

Česť, rozum a spravodlivosť

1. Čestnosť a pravda

Čestnosť a pravda je pomenovávať veci tak ako sú, nepredstierať. Znamená to statočne znášať aj nepochopenie a odmietanie, nemeniť preto postoje. Lož nie je prostriedkom na dosiahnutie cieľov.

2. Spravodlivosť

Spravodlivosť znamená rovnaký prístup ku každému. Nikto nie je a nebude nepostihnuteľný. Spravodlivosť znamená rovnako spravodlivé odmeňovanie, ako aj spravodlivé tresty.

3. Solidarita

Delíme sa o zdroje a podporujeme príležitosti. Pomáhame tým, čo sú znevýhodnení – zdravotne, sociálne alebo inak. Solidaritu chránime pred zneužívaním.

4. Poctivosť

Práca vo verejnom záujme je poháňaná ochotou a snahou pomôcť ľuďom a Slovensku nad rámec bežných povinností budovať spoločnosť zodpovedne. Využívať verejné zdroje pre vlastný prospech je neprípustné. Poctivosť znamená aj nekradnúť.

5. Ľudskosť a úcta

Úcta patrí všetkým ľuďom. Ľudskosť znamená zaujímať sa o pocity, myšlienky a starosti iných, pomáhať bezmocným, byť im nablízku a riešiť ich skutočné problémy. Ak má niekto iný názor, nie je nepriateľ, rozhodovať by mali argumenty.

6. Spolupráca

Spoločne hľadáme riešenia, ktoré sú najlepšie. Neexistuje len jeden správny názor.

7. Zodpovednosť

Zodpovedné je chrániť všetky zdroje – pôdu, vodu, vzduch, prírodu aj človeka. Zodpovedné je chrániť kultúrne a národné dedičstvo, ktoré tu zanechali naši predkovia, a tiež chránime životné prostredie, ktoré je nenahraditeľným domovom pre všetkých. Zodpovedné je najmä také rozhodovanie, ktoré iným neprináša zámerne straty. Základom je osobná zodpovednosť.

8. Pracovitosť a odvaha

Pracovitosť znamená byť usilovný a vytrvalý, mať ambície a mať odvahu. Vážiť si prácu druhých, podporovať ich a oceňovať odbornosť úspešných.

9. Otvorenosť

Otvorenosť znamená dôveryhodnosť. Ľudia majú mať vždy prístup k potrebným informáciám. Využívame nové formy komunikácie, viac prizývame občanov k správe obcí, miest, regiónov, ale aj štátu. S každým treba komunikovať slušne, odpovedať na otázky a zohľadňovať námietky a návrhy. Komunikácia si vyžaduje svoj čas.

10. Spoločenské dobro

Pracujeme tak, aby to bolo férové pre všetkých zúčastnených, aby to prispievalo k podpore priateľstva a dobrej vôle, a aby to slúžilo pre dobro všetkých. Využívame svoje možnosti a schopnosti na uskutočnenie zmien vedených s najlepším úmyslom a vo verejnom záujme. Zneužívanie vlastnej pozície, postavenia vo svoj vlastný prospech je neprípustné.