O nás

Chceme Slovensko ako modernú, spravodlivú a otvorenú krajinu. Ako krajinu, ktorá podporuje aktivitu, vzdelanosť a rodinu. Chceme, aby hodnotami Slovenska boli dlhodobá prosperita, ochrana vzácneho životného prostredia, ochrana osobných slobôd a spravodlivé prostredie pre všetkých. Túžba po pozitívnych zmenách nás viedla k sformovaniu združenia, ktorého cieľom bude aktívne participovať na pozitívnych zmenách na Slovensku. Vieme, ako krajinu posunúť dopredu tak, aby sme v nej mohli zabezpečiť nielen dôstojný, ale hlavne prosperitou naplnený plnohodnotný život. Budeme našu energiu aktívne vynakladať na to, aby sme dokázali tieto ciele naplniť.

Občianska iniciatíva KAPA 12 bola založená absolventami Politickej akadémie ročník 2017/18, ktorej cieľom je pomáhať pri presadzovaní pozitívnych zmien na Slovensku.

Vízia

  • Slovensko je miesto v srdci Európy, kde jeho občania stavajú na tom, čo pred rokmi ich predkovia začali, aby sa súčasné a budúce generácie mohli naplno realizovať a slobodne prosperovať.
  • Slovensko je opäť slušnou krajinou rešpektujúcou hodnoty, schopnou reagovať na zmeny a pokrok v spoločnosti.
  • Slovensko je platným členom Európskej únie a spojencom v NATO, podporuje dohodnuté spoločné politiky, pri ktorých príprave a realizácii uplatňuje práva svojich občanov.
  • Slovensko má spokojných, vzdelaných a úspešných obyvateľov, ktorí si dokážu dôverovať a svojou kreativitou a kultúrnym potenciálom rozvíjajú svoje obce, regióny a tým aj štát.
  • Slovensko sa aktívne vyrovnáva so starnúcou populáciou, oceňuje a využíva aj potenciál aj starších obyvateľov. Solidarita a starostlivosť o chorých a slabých je podporená fungujúcim systémom zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia, ale aj výchovou k láskavému a pozornému prístupu spoločnosti k nim.
  • Slovensko podporuje rodiny a rodičovstvo, návrat Slovákov zo zahraničia a je otvorenou krajinou pre kvalifikovaných a prínosných ľudí z iných krajín, ktorí prispievajú k ekonomickému, ale aj kultúrnemu rozvoju Slovenska.
  • Tu sme doma! Nikam neodchádzame.

Hodnoty

Česť, rozum a spravodlivosť

1. Čestnosť a pravda

Čestnosť a pravda je pomenovávať veci tak ako sú, nepredstierať. Znamená to statočne znášať aj nepochopenie a odmietanie, nemeniť preto postoje. Lož nie je prostriedkom na dosiahnutie cieľov.

2. Spravodlivosť

Spravodlivosť znamená rovnaký prístup ku každému. Nikto nie je a nebude nepostihnuteľný. Spravodlivosť znamená rovnako spravodlivé odmeňovanie, ako aj spravodlivé tresty.

3. Solidarita

Delíme sa o zdroje a podporujeme príležitosti. Pomáhame tým, čo sú znevýhodnení – zdravotne, sociálne alebo inak. Solidaritu chránime pred zneužívaním.

4. Poctivosť

Práca vo verejnom záujme je poháňaná ochotou a snahou pomôcť ľuďom a Slovensku nad rámec bežných povinností budovať spoločnosť zodpovedne. Využívať verejné zdroje pre vlastný prospech je neprípustné. Poctivosť znamená aj nekradnúť.

5. Ľudskosť a úcta

Úcta patrí všetkým ľuďom. Ľudskosť znamená zaujímať sa o pocity, myšlienky a starosti iných, pomáhať bezmocným, byť im nablízku a riešiť ich skutočné problémy. Ak má niekto iný názor, nie je nepriateľ, rozhodovať by mali argumenty.

6. Spolupráca

Spoločne hľadáme riešenia, ktoré sú najlepšie. Neexistuje len jeden správny názor.

7. Zodpovednosť

Zodpovedné je chrániť všetky zdroje – pôdu, vodu, vzduch, prírodu aj človeka. Zodpovedné je chrániť kultúrne a národné dedičstvo, ktoré tu zanechali naši predkovia, a tiež chránime životné prostredie, ktoré je nenahraditeľným domovom pre všetkých. Zodpovedné je najmä také rozhodovanie, ktoré iným neprináša zámerne straty. Základom je osobná zodpovednosť.

8. Pracovitosť a odvaha

Pracovitosť znamená byť usilovný a vytrvalý, mať ambície a mať odvahu. Vážiť si prácu druhých, podporovať ich a oceňovať odbornosť úspešných.

9. Otvorenosť

Otvorenosť znamená dôveryhodnosť. Ľudia majú mať vždy prístup k potrebným informáciám. Využívame nové formy komunikácie, viac prizývame občanov k správe obcí, miest, regiónov, ale aj štátu. S každým treba komunikovať slušne, odpovedať na otázky a zohľadňovať námietky a návrhy. Komunikácia si vyžaduje svoj čas.

10. Spoločenské dobro

Pracujeme tak, aby to bolo férové pre všetkých zúčastnených, aby to prispievalo k podpore priateľstva a dobrej vôle, a aby to slúžilo pre dobro všetkých. Využívame svoje možnosti a schopnosti na uskutočnenie zmien vedených s najlepším úmyslom a vo verejnom záujme. Zneužívanie vlastnej pozície, postavenia vo svoj vlastný prospech je neprípustné.