Členovia

Daniel Andráško

predseda

Manažér s viac než 20-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu, zakladateľ Slovensko-austrálskej obchodnej komory na Slovensku. Profesionálne sa venuje manažmentu v oblasti IT v nadnárodnej korporácii, pôsobí aj ako konzultant a poradca pre mladých a začínajúcich podnikateľov. Je predsedom odborovej organizácie Technologies Unions Slovakia.Poskytuje tréningy a školenia na tému vzdelávanie mladých a ich uplatniteľnosť v praxi s ďalšou možnosť získania zamestnania. Špeciálnou oblasťou jeho aktivít je pomoc a poradenstvo ľudom so zdravotným postihnutím. S rodinou žije v Bratislave.

daniel.andrasko@kapa12.sk

Profile photo Daniel Andráško

Svetlana Davidovićová

podpredsedníčka

Rodáčka z Chorvátska, ktorá od svojich 3 rokov žije na Slovensku. Študovala cudzie jazyky ako aj Balkánske štúdie v rakúskom Grazi. Viac než 5 rokov pracovala na rôznych HR pozíciách, primárne v oblasti recruitmentu pre medzinárodné korporácie. Absolvovala stáž v NATO v Bruseli, kde mala možnosť spoznať fungovanie medzinárodnej politiky. Je absolventka Politickej akadémie, ročník 2018/2019. Momentálne pôsobí ako projektová manažérka v Únii miest Slovenska. Vo voľnom čase sa venuje téme Balkánu a extrémizmu.

Rastislav Amrich

podpredseda

Vyštudovaný ekonóm na Ekonomickej univerzite, absolvent Diplomatickej akadémie Karola Rybárika Univerzity Komenského. Dlhodobo sa na manažérskej úrovni aktívne venuje zelenému hotelierstvu, rozvoju udržateľného turizmu, prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, klimatickým a energetickým témam. Pôsobil na ministerstvách zahraničných vecí, dopravy a výstavby a životného prostredia. v rámci tretieho sektora sa aktívne venuje téme zeleného a udržateľného podnikania, je zakladateľom viacerých ekologických iniciatív. Je členom prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, predsedom Odbornej komisie životného prostredia Zväzu cestovného ruchu. Žije a pôsobí v Bratislave a Košiciach.

Monika Kočiová

členka správnej rady

Monika aktuálne rozvíja svoju vášeň pre medzinárodné vzťahy v rámci organizácie Center for International Private Enterprise ako programová manažérka pre Európu. V rámci svojej profesnej činnosti sa venuje rozvoju demokracie a podnikateľského prostredia, zlepšovaniu verejno-súkromného dialógu, ekonomického postavenia žien či medzisektorovej spolupráce. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach. Študovala v Mexiku, Prahe, Lisabone či na Taiwane, kde získala vysokoškolský titul v oblasti Medzinárodných štúdií a diplomacie na Národnej Politickej Univerzite. Je aktívna v celosvetovom združení Rotary, kde momentálne zastáva pozíciu hovorcu Českej a Slovenskej republiky v otázke medzinárodnej pomoci Ukrajine.

Zuzana Rolincová

členka správnej rady

Finančná manažérka s viac ako 8 ročnými pracovnými skúsenosťami v rôznych oblastich finančnej sféry. Obľúbený ekonomický autory sú Peter Schiff a Milton Friedman. Študovala poľnohospodársku ekonomiku v Spojených štátoch amerických, kde sa však venovala hlavne rozboru miestnych daní. Pochádza z majem stredoslovenskej obce Valaská. Zaujíma sa o komunálnu politiku a efektívnne financovanie samospráv.

Ronald Blaho

člen

Manažér s 15-ročnými skúsenosťami z manažmentu životného prostredia, napr. posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie, tiež prípravy projektov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. v roku 2010 stál pri zrode kolektívnej organizácie pre nakladanie s elektroodpadom a batériami a akumulátormi ASEKOL SK, ktorú odvtedy riadi. Popri tom rozbiehal zberovú a recyklačnú spoločnosť ENVIROPOL SK a naštartoval a vedie úspešný školský edukačný projekt RECYKLOHRY. Zasadil sa o umiestnenie nových typov kontajnerov na zber malých domácich spotrebičov do ulíc niektorých slovenských miest. Aktuálne je aktívny aj v záujmových združeniach pre elektroodpad a pre batérie a akumulátory. Pochádza z obce Dolné Vestenice, žije s rodinou v Bratislave.

Dávid Bořuta

člen

Študoval financie a bankovníctvo na EU v Bratislave a tiež zdravotnícky manažment budapeštianskej Semmelweis University. Manažér s 20-ročnou praxou a so skúsenosťami z dlhodobého pôsobenia v zahraničí. Pre klientov riadi investície a projekty v oblasti rezidenčných a komerčných nehnuteľností a tiež v oblasti private equity, na Slovensku a v krajinách CEE/SEE. Momentálne zastrešuje konsolidáciu v sektore poskytovateľov veterinárnych služieb. Podporuje aktivity v treťom sektore zamerané na riešenie spoločensky vylúčených tém. Zaujíma sa o zmenu postavenia jednotlivca v spoločenskom dianí v kontexte veľkých spoločenských zmien vo svete, osobitne v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí.

Marek Machata

člen

Marek Machata je od narodenia je ťažko zdravotne postihnutý (detská mozgová obrna). Vyštudoval právo, psychológiu a masmédiálne štúdiá.
Dvadsať rokov pôsobí v občianskych združeniach, ktoré pomáhajú zdravotne a sociálne znevýhodneným, za pôsobenie v tejto oblasti získal aj prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia.
Má sedem rokov poradenskej praxe ako psychológ, motivátor a kouč, a šesťročnú skúsenosť zo štátnej správy a samosprávy ako úradník, poradca a poslanec.
Od 2017 je župným, od 2018 miestnym a od 2022 mestským poslancom v bratislavskom Ružinove. Od roku 2023 pôsobí ako vicestarosta Ružinova.

Veronika Záhradníková

členka

Vyštudovala politológiu a medzinárodné vzťahy na BISLA a CEU, po návrate zo zahraničia spoluzaložila Inštitút pre aktívne občianstvo. Uviedla do života vzdelávací program Politická akadémia, kde sa venovala celkovej stratégii, komunikácii, medzinárodnej spolupráci a fundraisingu. Pôsobila tiež ako politická poradkyňa a členka miestneho diplomatického zboru Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva na Slovensku. Zaujíma sa o témy ako dobre spravovaná spoločnosť, otvorené vládnutie, boj proti korupcii či volebné kampane. Pochádza z Banskej Štiavnice, no funguje tam, kde je najužitočnejšia.

Michal Ondruška

člen

Hrdý absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so zameraním na technológie a materiály. Počas štúdia na univerzite pôsobil vo viacerých organizáciách na fakultnej, univerzitnej a národnej úrovni ako zástupca študentov. Aktuálne pracuje pre významnú medzinárodnú spoločnosť ako obchodný zástupca pre kľúčových zákazníkov. Popri práci spolupracuje so strednými a vysokými školami s technickým zameraním na skvalitnení vzdelávania v SR. Odovzdáva svoje odborné vedomosti učiteľom a študentom. Snaží sa o významnejšie prepojenie praxe a vzdelávania nielen v oblasti výroby ale aj vývoja a výskumu.

Ján Šácha

člen

V súčasnosti pôsobí riaditeľ mediálnej agentúry. V minulosti pracoval v informačných technológiách ako odborník zameraný na optimalizáciu procesov s využitím automatizácie zberu a vyhodnocovania údajov. Zaujíma sa o efektivitu riadenia štátu, dopravné plánovanie a rozvoj služieb zabezpečovaných verejnou správou. Počas štúdia bol úspešným reprezentantom vo vodnom slalome, po ukončení kariéry pôsobil ako generálny sekretár Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. Spolupracoval na organizácii mnohých významných pretekov. Tými najdôležitejšími boli Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v Bratislave 2011. Jeho rodičia a starí rodičia pochádzajú z Liptova, Turca, Banskej Bystrice a okolia, Trnavy a okolia a z Moravy.

Peter Húska

člen

Vyštudovaný politológ. Od roku 2002 sa profesionálne venuje médiám, politickej komunikácii a marketingu. Podieľal sa na mnohých kampaniach na regionálnej, komunálnej a celoštátnej úrovni. Osem rokov viedol odbor komunikácie na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálne pôsobí ako konzultant a marketér v súkromnom a verejnom sektore.

Michal Gallik

člen

Študoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, kde aj pracoval ako obchodník v IT v oblasti logistiky a automatizácie. Neskôr ako obchodník v strojárenstve. V súčasnosti pôsobí na východe Slovenska v IT oblasti so zameraním na digitalizáciu a priemysel 4.0. S rodinou žije prevažne v Prešove, občas v Lendaku. Má rád behaviorálnu ekonómiu a rakúsku ekonomickú školu.

Branislav Diďák

člen

Narodený v roku 1972, silný ročník. Vojenská služba ČSFR, od roku 1991 príslušník Policajného zboru. Prešiel viacerými funkciami od radového policajta cez zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia, vyšetrovateľa, až po riaditeľa odboru na Prezídiu Policajného zboru. v súčasnej dobe pôsobí v Nitre ako súdny znalec, občiansky sa angažuje a je spolutvorcom reformy Polície. Od roku 2020 do 2021 pracoval na MV SR ako hlavny statny radca na Kancelarii statneho tajomnika.

Tomáš Beljak

člen

Manažér pôsobiaci viac ako 15-rokov v oblasti IT. Zameriava sa na efektívne riadenie organizácií, pričom za základ úspechu považuje otvorenú ľudskú komunikáciu. Ako manažér/poradca pôsobil vo viacerých spoločnostiach pri nastavení interných procesov, dodávkach komplexných SW riešení a pri určovaní strategického smerovania v oblasti IT doma aj v zahraničí. Jeho doménou je problematika zdravotníctva a poisťovníctva. S rodinou žije v Stupave, kde aj založil a riadi pobočku medzinárodnej školy programovania pre deti – Logiscool. Je hudobník a miluje slovenský folklór.

Martin Gajdoš

člen

Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. Zakladateľ spoločnosti MOTION DESIGN, ktorej hlavné portfólio služieb je urbanizmus, architektúra a dizajn. V politickej sfére pôsobí druhé volebné obdobie ako nezávislý poslanec Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Spoluzakladateľ občianskeho združenia Živý Dunaj, venujúc sa aktivitám v spojení s naším najväčším veľtokom. V aktívnom živote sa venuje množstvu dobrovoľníckych aktivít, väčšinou spojených s ekológiou.