Členovia

Daniel Andráško

predseda

Manažér s viac než 15-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu, zakladateľ Slovensko-austrálskej obchodnej komory na Slovensku. Profesionálne sa venuje manažmentu v oblasti IT v nadnárodnej korporácii, pôsobí ako konzultant a poradca pre mladých a začínajúcich podnikateľov. Poskytuje tréningy a školenia na tému vzdelávanie mladých a ich uplatniteľnosť v praxi s ďalšou možnosť získania zamestnania. Špeciálnou oblasťou jeho aktivít je pomoc a poradenstvo ľudom so zdravotným postihnutím. S rodinou žije v Bratislave.

daniel.andrasko@kapa12.sk

Profile photo Daniel Andráško

Svetlana Davidovićová

podpredsedníčka

Rodáčka z Chorvátska, ktorá od svojich 3 rokov žije na Slovensku. Študovala cudzie jazyky ako aj Balkánske štúdie v rakúskom Grazi. Viac než 5 rokov pracovala na rôznych HR pozíciách, primárne v oblasti recruitmentu pre medzinárodné korporácie. Absolvovala stáž v NATO v Bruseli, kde mala možnosť spoznať fungovanie medzinárodnej politiky. Je absolventka Politickej akadémie, ročník 2018/2019. Momentálne pôsobí ako projektová manažérka v Únii miest Slovenska. Vo voľnom čase sa venuje téme Balkánu a extrémizmu.

Rastislav Amrich

podpredseda

Vyštudovaný ekonóm na Ekonomickej univerzite, absolvent Diplomatickej akadémie Karola Rybárika Univerzity Komenského. Dlhodobo sa na manažérskej úrovni aktívne venuje zelenému hotelierstvu, rozvoju udržateľného turizmu, prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku, klimatickým a energetickým témam. Pôsobil na ministerstvách zahraničných vecí, dopravy a výstavby a životného prostredia. v rámci tretieho sektora sa aktívne venuje téme zeleného a udržateľného podnikania, je zakladateľom viacerých ekologických iniciatív. Je členom prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska, predsedom Odbornej komisie životného prostredia Zväzu cestovného ruchu. Žije a pôsobí v Bratislave a Košiciach.

Monika Kočiová

členka správnej rady

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach. Po rokoch v zahraničí sa rozhodla vrátiť na Slovensko, lebo služba jej krajine je to, čo jej dáva zmysel. Študovala na miestach ako Mexiko, Praha, Lisabon či Taiwan. Vysokoškolský titul získala v oblasti Medzinárodných vzťahov a diplomacie na Národnej Politickej Univerzite v Taipei. V rámci svojej profesnej činnosti sa venuje rozvoju podnikateľského prostredia a regiónov a s tým súvisiacim budovaním obchodných vzťahov ako na Slovensku tak aj v zahraničí.  Je aktívna v medzinárodnej organizácii Rotary, v rámci ktorej rozbehla v SR a ČR program Mentoring a aktuálne stojí na čele jeho organizačného výboru. V roku 2019/2020 bola zvolená za československú reprezentantku mladých rotariánov. Zaujíma sa o medzinárodné dianie a spoločenský protokol.

Zuzana Rolincová

členka správnej rady

Finančná manažérka s viac ako 8 ročnými pracovnými skúsenosťami v rôznych oblastich finančnej sféry. Obľúbený ekonomický autory sú Peter Schiff a Milton Friedman. Študovala poľnohospodársku ekonomiku v Spojených štátoch amerických, kde sa však venovala hlavne rozboru miestnych daní. Pochádza z majem stredoslovenskej obce Valaská. Zaujíma sa o komunálnu politiku a efektívnne financovanie samospráv.

Ronald Blaho

člen

Manažér s 15-ročnými skúsenosťami z manažmentu životného prostredia, napr. posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie, tiež prípravy projektov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. v roku 2010 stál pri zrode kolektívnej organizácie pre nakladanie s elektroodpadom a batériami a akumulátormi ASEKOL SK, ktorú odvtedy riadi. Popri tom rozbiehal zberovú a recyklačnú spoločnosť ENVIROPOL SK a naštartoval a vedie úspešný školský edukačný projekt RECYKLOHRY. Zasadil sa o umiestnenie nových typov kontajnerov na zber malých domácich spotrebičov do ulíc niektorých slovenských miest. Aktuálne je aktívny aj v záujmových združeniach pre elektroodpad a pre batérie a akumulátory. Pochádza z obce Dolné Vestenice, žije s rodinou v Bratislave.

Dávid Bořuta

člen

Študoval financie a bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a tiež zdravotnícky manažment na Semmelweis University v Budapešti. Manažér s 15-ročnou praxou a so skúsenosťami z dlhodobého pôsobenia v zahraničí. Pôsobí ako krízový manažér pri reštrukturalizáciách firiem a venuje sa investičnému poradenstvu a riadeniu projektov v real estate na Slovensku a na Balkáne. Podporuje aktivity v treťom sektore zamerané na riešenie spoločensky vylúčených tém. Zaujíma sa o zmenu postavenia jednotlivca v spoločenskom dianí v kontexte veľkých spoločenských zmien vo svete, osobitne v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Počas pobytu na Slovensku žije v Bratislave a Banskej Štiavnici.

Marek Machata

člen

Marek Machata je laureátom Krištáľového krídla v kategórii Filantropia. Od narodenia je ťažko zdravotne postihnutý (DMO). Vyštudoval právo, psychológiu a masmédiá. Šestnásť rokov pôsobí v občianskych združeniach, ktoré pomáhajú zdravotne a sociálne znevýhodneným. Má šesť rokov poradenskej praxe ako psychológ, motivátor a kouč. Je členom viacerých expertných poradných rád a výborov vlády SR. v súčasnosti je prezidentom Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR) a župným poslancom v obvode Bratislava – Ružinov, kde aj žije.

Veronika Záhradníková

členka

Pôsobí ako politická poradkyňa na Veľvyslanectve UK na Slovensku. Do života uviedla vzdelávací program Politická akadémia, kde sa venovala celkovému strategickému plánovaniu, komunikácii, medzinárodnej spolupráci a fundraisingu. Zaujíma sa o témy ako dobre spravovaná spoločnosť, boj proti korupcii či volebné systémy a kampane. Vyštudovala politológiu a medzinárodné vzťahy na BISLA a CEU, po návrate zo zahraničia spoluzaložila Inštitút pre aktívne občianstvo. Pochádza z Banskej Štiavnice, no pôsobí tam, kde je najužitočnejšia.

Michal Ondruška

člen

Študoval Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave. Počas štúdia na STU pôsobil ako vedúca osoba viacerých organizácií na fakultnej, univerzitnej a národnej úrovni. Aktuálne pracuje pre nadnárodnú korporáciu na pozícii Education & Training. Špeciálnou oblasťou jeho aktivít je vzdelávanie. Spolupracuje so strednými a vysokými školami. Aktuálne rozbieha vzdelávací krúžok pre študentov strednej priemyselnej školy zameraný na sebarozvoj. Počas pracovného dňa žije v aute a kancelárii. v noci spí najčastejšie v Bratislave.

Ján Šácha

člen

V súčasnosti pôsobí v informačných technológiách ako odborník zameraný na optimalizáciu procesov s využitím automatizácie zberu a vyhodnocovania údajov. Zaujíma sa o efektivitu riadenia štátu, dopravné plánovanie a rozvoj služieb zabezpečovaných verejnou správou. Počas štúdia bol úspešným reprezentantom vo vodnom slalome, po ukončení kariéry pôsobil ako generálny sekretár Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. Spolupracoval na organizácii mnohých významných pretekov. Tými najdôležitejšími boli Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v Bratislave 2011. Jeho rodičia a starí rodičia pochádzajú z Liptova, Turca, Banskej Bystrice a okolia, Trnavy a okolia a z Moravy.

Peter Húska

člen

Vyštudovaný politológ. Od roku 2002 sa profesionálne venuje médiám, politickej komunikácii a marketingu. Podieľal sa na mnohých kampaniach na regionálnej, komunálnej a celoštátnej úrovni. Osem rokov viedol odbor komunikácie na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálne pôsobí ako konzultant a marketér v súkromnom a verejnom sektore.

Michal Gallik

člen

Študoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, kde aj pracoval ako obchodník v IT v oblasti logistiky a automatizácie. Neskôr ako obchodník v strojárenstve. v súčasnosti pôsobí na východe Slovenska ako konzultant pre WMS a logistické softvéry so zameraním predovšetkým na skladovanie a automatickú identifikáciu. s rodinou žije prevažne v Prešove a Lendaku. Má rád behaviorálnu ekonómiu a rakúsku ekonomickú školu.

Branislav Diďák

člen

Narodený v roku 1972, silný ročník. Vojenská služba ČSFR, od roku 1991 príslušník Policajného zboru. Prešiel viacerými funkciami od radového policajta cez zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia, vyšetrovateľa, až po riaditeľa odboru na Prezídiu Policajného zboru. v súčasnej dobe pôsobí v Nitre ako súdny znalec, občiansky sa angažuje a je spolutvorcom reformy Polície.

Tomáš Beljak

člen

Manažér pôsobiaci viac ako 15-rokov v oblasti IT. Zameriava sa na efektívne riadenie organizácií, pričom za základ úspechu považuje otvorenú ľudskú komunikáciu. Ako manažér/poradca pôsobil vo viacerých spoločnostiach pri nastavení interných procesov, dodávkach komplexných SW riešení a pri určovaní strategického smerovania v oblasti IT doma aj v zahraničí. Jeho doménou je problematika zdravotníctva a poisťovníctva. Aktuálne sa zaujíma aj o udržatelný rozvoj a sociálne zabezpečenie. Pôsobí v lokálnych komunitných projektoch v Stupave, kde aj s rodinou žije. Je hudobník a miluje slovenský folklór.

Martin Gajdoš

člen

Vyštudoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov. Zakladateľ spoločnosti MOTION DESIGN, ktorej hlavné portfólio služieb je urbanizmus, architektúra a dizajn. V politickej sfére pôsobí druhé volebné obdobie ako nezávislý poslanec Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Spoluzakladateľ občianskeho združenia Živý Dunaj, venujúc sa aktivitám v spojení s naším najväčším veľtokom. V aktívnom živote sa venuje množstvu dobrovoľníckych aktivít, väčšinou spojených s ekológiou.